รู้จักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเพื่อประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

รู้จักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเพื่อประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

อัพเดต 27/07/2021
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป) มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ดำเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ในสมัยรัฐบาล ศาสตราจาย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง ในอำเภอท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส 3 มกราคม พ.ศ. 2520

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ด้วยพระองค์เองเมื่อการก่อสร้างแต่ละแห่งแล้วเสร็จ กับทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังและร่วมแก้ปัญหาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดี และให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ดังนี้

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้
ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีทุกชุดที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขทุกสมัย ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งอยู่ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งส่วนกลางและสาขา บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลด้วยดีเสมอมา ทำให้กิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ และบรรลุภารกิจเบื้องต้น 3 ประการ
  • *ประการแรก  | การเฉลิมพระเกียรติองค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
  • *ประการที่สอง  | เป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศในลักษณะของโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
  • *ประการสุดท้าย  | เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของประชาชนเป็นตัวกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้ากัน และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การยึดมั่นที่จะสืบสานและปฏิบัติงานให้สมดังพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ที่เคยพระราชทานเป็นหลักชัยไว้ว่า
“ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลแห่งนี้
กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร 
ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง
ได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี 
ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

จากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ

ผู้เขียน : จเร ZmyHome
ข้อมูลและภาพประกอบ :
 

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED